விருந்து ஹால்கள்

0

The, NH-31 Matigara, Uttorayon Township, Siliguri

Open Area For 1000 People

அதிகபட்ச கொள்திறன் 1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம் ₹ 4,00,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 700 இலிருந்து

Royal Pavilion With Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன் 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

Auditorium

அதிகபட்ச கொள்திறன் 180 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

Room

அதிகபட்ச கொள்திறன் 120 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

Room

அதிகபட்ச கொள்திறன் 35 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

PDR 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 10 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம் ₹ 3,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 700 இலிருந்து

PDR 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 10 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம் ₹ 3,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 700 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

George Mahbert Road, Opposite Church Road, Ward 11, Hakim Para, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Opposite P.C.Mittal Bus Stand, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Opp Bus Station & Railway Station,Siliguri Junction, Ward 3, Pradhan Nagar, West Bengal 734003, India, Siliguri

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் 1 ஐக் காண்பி