બેન્ક્વેટ હોલ

0

George Mahbert Road, Opposite Church Road, Ward 11, Hakim Para, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Opposite P.C.Mittal Bus Stand, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Tea Auction Centre Road, Green Park, (Near AAEI Club) Mallaguri., Ward 46, Champasari, Siliguri, West Bengal 734003, India, Siliguri

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Opp Bus Station & Railway Station,Siliguri Junction, Ward 3, Pradhan Nagar, West Bengal 734003, India, Siliguri

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 0 બતાવો