બેન્ક્વેટ હોલ

0

The, NH-31 Matigara, Uttorayon Township, Siliguri

Open Area For 1000 People

મહત્તમ ક્ષમતા 1000 લોકો

ચુકવણી મોડેલ હોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત ₹ 4,00,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 700 માંથી ભાડું

Royal Pavilion With Lawn

મહત્તમ ક્ષમતા 400 લોકો

ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

Auditorium

મહત્તમ ક્ષમતા 180 લોકો

ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

Room

મહત્તમ ક્ષમતા 120 લોકો

ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

Room

મહત્તમ ક્ષમતા 35 લોકો

ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

PDR 1

મહત્તમ ક્ષમતા 10 લોકો

ચુકવણી મોડેલ હોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત ₹ 3,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 700 માંથી ભાડું

PDR 2

મહત્તમ ક્ષમતા 10 લોકો

ચુકવણી મોડેલ હોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત ₹ 3,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 700 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્વાગતનો વિસ્તાર, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

George Mahbert Road, Opposite Church Road, Ward 11, Hakim Para, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Opposite P.C.Mittal Bus Stand, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Opp Bus Station & Railway Station,Siliguri Junction, Ward 3, Pradhan Nagar, West Bengal 734003, India, Siliguri

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 1 બતાવો